Opvoedingsdoelen

Opvoedingsdoelen

Het kinderdagverblijf biedt naast opvang ook opvoeding. Omdat een verblijf op het kinderdagverblijf niet los gezien kan worden van de situatie thuis, proberen wij zo veel mogelijk aan te sluiten bij de opvoeding thuis, in overleg met de ouders. Wij willen dat een het kind het kinderdagverblijf ervaart als een onderdeel van zijn wereld. Daarvoor is samenwerking met ouders nodig, door bijvoorbeeld informatie uit te wisselen, door het maken van afspraken en het op één lijn te gaan zitten.

Om onze visie te verwezenlijken volgen wij de vier opvoe­dingsdoelen omschreven door mevrouw professor J. Riksen-Walraven:

a. Een gevoel van emotionele veiligheid;

b. Gelegenheid tot het ontwikkelen van persoonlijke competentie;

c. Gelegenheid tot het ontwikkelen van sociale competentie;

d. De kans om zich waarden en normen, de ‘cultuur’ van een samenleving eigen te maken.

In ons pedagogisch beleid en het pedagogisch werkplan (wat te inzage op het kinderdagverblijf ligt) wordt hierop uitgebreid ingegaan.

De Gordon methode

Als richtlijn om te komen tot de pedagogische opvoedingsdoelen wordt er onder andere gewerkt volgens de Gordon methode.

Wat is de Gordon methode?

Bij de Gordon methode is een manier van omgaan met kinderen waarbij duidelijke communicatie de basis vormt. Goed naar de ander te luisteren en ook de eigen behoefte in de gaten te houden zijn daarbij van belang. In opvoedingsrelaties betekent dit dat de opvoeder het kind in zijn waarde laat en respectvol benadert. Het systeem benadrukt de effectieve communicatie en oplossingsgerichte conflicthantering. Het win-win-principe staat centraal.

Bij Gordon gaat het erom hoe je communiceert. Duidelijkheid is daarbij van belang. B.v. lachend zeggen dat je boos bent is verwarrend en geeft een onevenwichtig beeld.

 • Zo luisteren dat kinderen zich begrepen voelen
 • zo praten dat kinderen je ook begrijpen
 • zo conflicten oplossen dat niemand verliest.
 • zo afspraken maken dat iedereen zich eraan houdt.
 • constructief omgaan met verschillen in waarden.

Gaan we zo met kinderen om dan leidt dat meestal tot:

 • meer zelfvertrouwen bij ouder/verzorger en kind
 • meer begrip en geduld voor elkaar
  een betere sfeer in huis
 • minder conflicten
 • betere oplossingen voor conflicten
 • meer verantwoordelijkheidsgevoel bij het kind
 • positievere gevoelens

In ons pedagogisch beleid en pedagogisch werkplan (wat te inzage op het kinderdagverblijf ligt) wordt hierop uitgebreid ingegaan. Of kijk op de website.

Scroll naar top